0228 - 567729  info@verwarmdterras.nl

Winkelwagen:

0 onderdelen - € 0,00
U heeft geen producten in uw winkelwagen.

0

Klachten en retourneren

Informatie klachten

In het geval van een klacht raden we u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@verwarmdterras.nl. Wij bieden ten alle tijden een passende oplossing.

 

Informatie ruilen en retourneren

Wij zijn pas tevreden wanneer onze klanten tevreden zijn. We zien dan ook graag dat u voor de volle honderd procent tevreden bent met uw aangekochte producten. Mocht u het artikel willen ruilen of retourneren dan dient u het pakket binnen 14 werkdagen naar ons terug te sturen.

Wij verzoeken u zorgvuldig om te gaan met zowel het product als de verpakking en de verpakking slechts te openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

Voordat u uw goederen retour wilt sturen vragen wij u telefonisch of per email contact met ons op te nemen. Wij zullen u dan laten weten hoe u uw order (of een gedeelte hiervan) kunt retourneren. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. We keren geen contant geld of tegoedbonnen uit, maar maken het verschuldigde bedrag over op uw bankrekening. Dit neemt over het algemeen 4 tot 5 werkdagen in beslag.

 

Let op! Als u een artikel buiten de gestelde voorwaarden of zonder aangegeven reden terugstuurt dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen en kunnen wij besluiten om toekomstige bestellingen niet meer in behandeling te nemen. Neemt u in geval van twijfel alstublieft contact op met onze klantenservice.

 

Herroepingsrecht/retour

1   Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die
     niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt

     derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten
     Overeenkomst met Wardenaar Infrarood Verwarming BV binnen 14 kalender-
     dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos
     te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
     aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
     als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
     waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
     ontvangen; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen
     of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de
     laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten
     voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
     dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product
     heeft ontvangen.

2   Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening
     van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze
     kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Wardenaar Infrarood
     Verwarming BV een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde
     kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour
     van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3   Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
     met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
     het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken
     en de werking van producten na te gaan.

4   Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
     het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
     toegestaan in het vorige lid.

5   Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde
     termijn dit kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet.

     Wardenaar Infrarood Verwarming BV bevestigt in geval van een digitale melding
     de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het
     product  terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel
     gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het
     modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor
     herroeping is bijgesloten.

     Producten kunnen geretourneerd worden aan:

     Verwarmdterras.nl

     Perenmarkt 10b

     1681 PG Zwaagdijk

6   Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
     doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
     terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
     betaald.

     Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
     dan de goedkoopste standaardlevering, Wardenaar Infrarood Verwarming BV
     de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij
     Wardenaar Infrarood Verwarming BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag
     Wardenaar Infrarood Verwarming BV wachten met terugbetalen tot Wardenaar
     Infrarood Verwarming BV het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat
     hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7   Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
     informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en
     een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

Betaling

1   Klant dient betalingen aan Wardenaar Infrarood Verwarming BV volgens de in
     de bestelprocedure  en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te
     voldoen.  Wardenaar Infrarood Verwarming BV is vrij in de keuze van het aanbieden
     van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling
     na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag
     na levering.

2   Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
     nadat hij door de Wardenaar Infrarood Verwarming BV is gewezen op de te
     late betaling en Wardenaar Infrarood Verwarming BV de Klant een termijn
     van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
     voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over
     het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Wardenaar
     Infrarood Verwarming BV gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
     incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
     15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende
     €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=.
     Wardenaar Infrarood Verwarming BV kan ten voordele van Klant afwijken van
     genoemde bedragen en percentages.

 

Aansprakelijkheid

1   Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of
     rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2   De totale aansprakelijkheid van Wardenaar Infrarood Verwarming BV jegens
     Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst
     is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die
     Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3   Aansprakelijkheid van Wardenaar Infrarood Verwarming BV jegens Klant voor
     indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend
     –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van
     gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4   Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen
     rust op Wardenaar Infrarood Verwarming BV jegens Klant geen enkele
     aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een
     actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde
     beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg
     is van opzet of grove schuld van Wardenaar Infrarood Verwarming BV.

5   De aansprakelijkheid van Wardenaar Infrarood Verwarming BV jegens Klant
     wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst
     ontstaat slechts indien Klant Wardenaar Infrarood Verwarming BV onverwijld
     en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn
     ter zuivering van de tekortkoming, en Wardenaar Infrarood Verwarming BV
     ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
     De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
     tekortkoming te bevatten, zodat Wardenaar Infrarood Verwarming BV in staat is
     adequaat te reageren.

6   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
     dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na
     het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wardenaar Infrarood Verwarming BV meldt.

7   In geval van overmacht is Wardenaar Infrarood Verwarming BV niet gehouden
     tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Eigendomsvoorbehoud

Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Wardenaar Infrarood Verwarming BV.

Copyright © Verwarmdterras.nl - Metaal Unie voorwaarden van toepassing - Disclaimer - Klachten en retouren